SONY DSCSONY DSCSONY DSC

「海の日」が制定され第20回の節目にあたり、国際海事機関との共催の下、将来の海洋人材の育成、海洋開発、若者の海への関心を高めることをテーマとする国際シンポジウムが開催されました。

*上 太田国土交通大臣と記念 中 「海の日」実行委員会委員長宮原耕治氏(元日本船主協会会長)との写真